علوم اجتماعی

بخش علمی علوم اجتماعی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

122215

پژوهشگری اجتماعی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122230

علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)(مخصوص ورودیهای 94و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122220

علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)(مخصوص ورودیهای 94و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

122216

تعاون و رفاه اجتماعی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122258

علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)(مخصوص ورودیهای 94و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

122219

مددکاری اجتماعی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122259

علوم اجتماعی(برنامه ریزی اجتماعی و رفاه)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

122260

علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روزنامه نگاری (مخصوص ورودیهای 94و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

122218

روزنامه نگاری (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122261

علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روابط عمومی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

122217

روابط عمومی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

بيشتر