مدیریت

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

121810

مدیریت دولتی (مخصوص وردیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق


جدول تطبیق

123411

مدیریت دولتی(مخصوص وردیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

121810

مدیریت دولتی (مخصوص وردیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

121845

مدیریت صنعتی(مخصوص وردیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

123811

مدیریت صنعتی (مخصوص وردیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

121845

مدیریت صنعتی(مخصوص وردیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

121820

مدیریت بازرگانی(مخصوص وردیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

123511

مدیریت بازرگانی(مخصوص وردیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

121820

مدیریت بازرگانی (مخصوص وردیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

121843

مدیریت جهانگردی(مخصوص وردیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

123911

مدیریت جهانگردی(مخصوص وردیهای 86 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

121880

مدیریت امور بانکی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

مدیریت امور بانکی

جدول تطبیق

بيشتر