زبان ادبیات فارسی

بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته های کاشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی (کارشناسی)

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

121320

زبان ادبیات فارسی (مخصوص ورودیهای 91  و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121320

زبان ادبیات فارسی (مخصوص ورودیهای 92  و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

بيشتر