كوچك يا بزرگ كردن بخش :.هنر و معماری
بخش هنر و معماری نیمسال دوم 95 -94

بخش هنر ومعماری                                            سال تحصیلی 95 -94

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

171212

پژوهش هنر

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

181410

مهندسی معماری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

181311

طراحی شهری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

 

بيشتر