اخبار و رويدادها
1398/4/2 یکشنبه
برگزاری جلسه
جلسه ماهانه کمیسیون مشاوره


جلسه ماهانه کمیسیون مشاوره دانشجویی با حضور اعضاء جناب آقای دکتر ناجی و معاون محترم اداری و مالی جناب آقای دکتر علیزاده در معاونت فرهنگی تشکیل گردید .

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir