فرهنگی
مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور :
رئیس دانشگاه پیام نور خراسآن رضوی خبرداد؛
مدیرکل فرهنگی وفوق برنامه دانشگاه پیام نور؛
 باحضور460دانشجوی دانشگاه پیام نور؛
راهیابی دانشجوی دانشگاه پیام نور به تیم ملی وزنه برداری جهت شرکت درمسابقات جهانی؛
 به صورت ویدئوکنفرانس درسراسرکشوربرگزارمی شود؛
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور خبر داد:
مدیر کل امور دانشجویان خبر داد:
معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
رئیس بسیج اساتید دانشگاه پیام نور: