فناوری و پژوهش
1397/6/12 دوشنبه
چاپ مقاله عضو علمی دانشگاه پیام نور در مجله Biosensors and Bioelectronics
مقاله عضو علمی دانشگاه پیام نور در مجله Biosensors and Bioelectronics چاپ شد
دکتر زرین اسحاقی، دارای مرتبه علمی استاد و عضو هیأت علمی رشته شیمی مرکز مشهد درسال 2018 موفق به چاپ مقاله در مجله ای تحت عنوان :
"Biosensors and Bioelectronics"
با ضریب تأثیر 173/8 شد. مقاله نامبرده تحت عنوان:
"Au/Pd@rGO nanocomposite decorated with poly (L-Cysteine) as a probe for simultaneous sensitive electrochemical determination of anticancer drugs, Ifosfamide and Etoposide"
از طریق لینک های زیر قابل رؤیت است:
https://www.journals.elsevier.com/biosensors-and-bioelectronics
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566318305967


تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir