فرهنگی
1397/12/15 چهارشنبه
مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور خبرداد:
وجود140مرکز مشاوره فعال درمراکز وواحدهای دانشگاه پیام نور /انتخاب مرکز مشاوره قم به عنوان مرکز مشاوره برگزیده

دکتر صفارنیا ازوجودبیش از 140مرکزمشاوره فعال در کلیه مراکزوواحدهای دانشگاه پیام نورخبردادوبااشاره به انتخاب مرکز مشاوره وسلامت دانشگاه پیام نور به عنوان مرکز مشاوره برگزیده ازسوی وزارت علوم افزود:این مرکز برای چهارمین سال متوالی ازسوی وزارت علوم به عنوان مرکز مشاوره دانشجوئی فعال وواحدهای دانشگاه پیام نور انتخاب شده است.
به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور با اشاره به آسیب های اجتماعی درسطح جامعه که جامعه دانشجوئی نیز جزئی از آن محسوب می شود توجه ویژه به خدمات مشاوره دانشجوئی را ضروری دانست وگفت:طبق توصیه مقام عالی وزارت یکی از مهمترین رسالت های دانشگاه ارائه خدمات مشاوره دانشجوئی به دانشجویان است. وی بااشاره به خدمات مراکز مشاوره دانشگاه اظهارداشت:این مراکز خدمات مختلفی مانند کارگاه های آموزشی بهداشت روان ،جلسات سخنرانی درزمینه بهداشت روان،ارائه خدمات مشاوره توسط نیروهای متخصص را ارائه می کنند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir