آموزش
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:
رئیس دانشگاه پیام نور اعلام کرد:
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:
اطلاعیه جدید برای پذیرفته شدگان کارشناسی صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور؛
قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور؛
قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور؛
رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور:
دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد:
قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی (با آزمون) دانشگاه پیام نور؛
قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ؛