كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
مراحل گذراندن پایان نامه کارشناسی ارشد
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد(پژوهش محور)
مراحل گذراندن پایان نامه کارشناسی ارشد
1- گذراندن کلیه واحدهای مصوب رشته و باکسب معدل حداقل14
2-دریافت فرم شماره یک مربوط به تعیین استاد راهنما و درج موضوع
3- ارسال موضوع به مرکز پژوهش های علمی ایران ( ایرانداک ) جهت تکراری نبودن موضوع توسط دانشجو
قابل توجه دانشجویان : کلیه مراحل مربوط به بند 3 در سایت دانشگاه پیام نور مرکز مهریز قسمت تحصیلات تکمیلی "پیشینه پژوهش" درج گردیده است.
4-تکمیل فرمهای پروپوزال توسط دانشجو و امضاء اساتید مربوطه در قسمتهای لازم و تحویل به مدیریت تحصیلات تکمیلی جهت طرح درجلسه تخصصی گروه.
5- طرح وبررسی پروپوزال ارائه شده دانشجو درجلسه گروه علمی مربوطه توسط مدیریت تحصیلات تکمیلی مرکز جهت تصویب موضوع.
6- تصویب پروپوزال توسط گروه علمی مربوطه
7-مراجعه دانشجو به مرکز تحصیلات تکمیلی جهت دریافت نظر گروه علمی مربوطه
8- دریافت فرم اعلام کفایت از دانشگاه جهت اخذ تایید از اساتید راهنما و مشاور برای اعلام آمادگی دفاع پس از اتمام مراحل تدوین پایان نامه توسط دانشجو (کلیه فرمها روی سایت پیام نور مهریز درج شده است )
9 - مراجعه دانشجو جهت بررسی پرونده از نظر نمرات، وضعیت مالی، سنوات و نظام وظیفه(برادران)به دانشگاه.
10- ارائه یک نسخه از پایان نامه و مقاله مستخرج از پایان نامه به همراه فرم های اعلام کفایت به دانشگاه جهت تعیین استاد داور وتعیین زمان دفاع باهماهنگی اساتید مربوطه توسط دانشجو
11-ارسال دعوتنامه به اساتید راهنما، مشاور وداور جهت شرکت در جلسه دفاع توسط دانشگاه پس از هماهنگی اولیه دانشجو.
12- اطلاع رسانی در تابلو دانشگاه یک هفته قبل جهت شرکت دانشجویان در جلسه دفاع توسط دانشجویان درحال دفاع.
13-آمادگی جهت پذیرائی از اساتید ومیهمانان در حین جلسه دفاع توسط دانشجویان درحال دفاع.
14-کنترل فضای فیزیکی وتجهیزات لازم سالن کنفرانس یک روز قبل ازدفاع توسط دانشجویان درحال دفاع.
ضمناً دانشجو موظف است درتمام مراحل تهیه پایان نامه علاوه براستاد راهنما با استاد مشاورخود نیزهماهنگی لازم به عمل آورد.
 
-         15 -بعد از انجام مراسم دفاع ایرادات داور توسط دانشجو رفع و با تایید استاد راهنما ، پایان نامه صحافی می گردد ( طبق شیوه نامه )
-         16 - پایان نامه در 5 نسخه به صورت دورو به رنگ سبز یشمی و 10 عدد سی دی تهیه گردد
-         17- سی دی ها با فرمت Word و pdf باشد و روی آن نام دانشجو ، رشته و موضوع پایان نامه درج شود و در صفحه اول پایان نامه نصب گردد و 3 عدد به تحصیلات تکمیلی تحویل شود
-         یک نسخه پایان نامه توسط دانشجو به استاد راهنما تحویل گردد
-         یک نسخه پایان نامه توسط دانشجو به استاد مشاور تحویل گردد
-         یک نسخه پایان نامه به کتابخانه دانشگاه تحویل شود
-         سه نسخه پایان نامه به تحصیلات تکمیلی جهت ارسال به سازمان مرکزی تحویل گردد
18- تاییدیه بارگذاری پایان نامه ارشد در سامانه سیستم جامع گلستان توسط دانشجو (درصورت عدم بارگذاری پایان نامه قفل استاد نمی گردد و دانش آموخته نمی شوید) 
19- تحویل تاییدیه پژوهشگاه ایران داک و بارگذاری پایان نامه در سامانه پیشینه پژوهش
 
موفق و موید باشید
 
امتیاز دهی