اخبار
مجموع واحدهای مورد نیاز جهت اخذ مدرک کارشناسی
 

مجموع واحدهای مورد نیاز جهت اخذ مدرک کارشناسی


کل واحد
اجباری
الزامی
مشترک
تکمیلی
اصلی
عمومی
اختیاری
پایه
تخصصی
رشته تحصیلی
 
 
133
0000
0000
0000
0000
---
22
10
41
60
کتابداری
135
0000
00000
0000
0000
50
22
---
---
63
مدیریت بازرگانی
137
0000
000
57
0000
....
16
---
---
67
الهیات
137
0000
0000
0000
0000
000
22
6
15
94
حقوق
137
0000
0000
0000
0000
74
19
2
---
44
مترجمی زبان
136
0000
000
0000
0000
96
22
---
18
---
حسابداری
134
0000
0000
0000
0000
0000
20
18
14
82
تربیت بدنی( تا 92)
132
0000
0000
0000
0000
0000
20
12
44
20
تربیت بدنی (93)
138
0000
000
0000
0000
54
22
9
26
27
روانشناسی عمومی(تا92)
140
00000
000
0000
00000
0000
22
10
72
36
روانشناسی (93)
141
0000
68
0000
0000
0000
20
24
29
---
تاریخ
138
59
0000
0000
22
0000
22
9
26
---
مدیریت اجرایی
138
59
0000
0000
22
0000
22
11
26
---
مهندسی پروژه
 


توجه :                           
1 دانشجویانی که درس تنظیم خانواده را بصورت یک واحدی
 گذرانده اند یک واحد از جمع کل دروس عمومی کسر میگردد.
2 درس آشنایی با دفاع مقدس برای رشته هایی که درس اختیاری
ندارند مازاد حساب شده و جزء دروس کل محاسبه نمیشود..
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما