اخبار دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
«جداول دوره های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران - مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری» (تاریخ درج 96/6/15)
«موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای » (تاریخ درج 94/11/20)
«اصلاحیه شماره 4 موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای» (تاریخ درج 94/11/7)
«اصلاحیه شماره 4 موافقتنامه اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای» (تاریخ درج 94/10/27)
«جزوات دوره های آموزشی مربوط به آزمونها» (تاریخ درج 94/6/25)
«ابلاغ قانون بودجه سال 1394 کل کشور» (مرکز مطالعات حقوقی -  آموزش و پژوهش) (تاریخ درج 94/4/23)
«ابلاغ قانون بودجه سال 1394 کل کشور» (مرکز مطالعات مدیریت - آموزش و پژوهش) (تاریخ درج 94/4/23)
«ابلاغ قانون بودجه سال 1394 کل کشور» (دانشگاه پیام نور - 126000 ) (تاریخ درج 94/4/23)
«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 94» (تاریخ درج 94/2/8)
«فرم عملکرد 12 ماهه سال 1393 مدیریت استانی» (تاریخ درج 94/1/25)
«تایید نهایی موافقتنامه عمرانی شماره 30146229 »( تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات) «تاریخ درج 22/7/93»
«تایید نهایی موافقتنامه عمرانی شماره 30146554 » (احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای نیمه تمام آموزشی و کمک آموزشی) «تاریخ درج 22/7/93»
« جدول عملکرد 6 ماهه سال 93» (تاریخ درج خبر 20/7/93)
«اولین جلسه کمیسیون تحول اداری و بهره وری» (تاریخ درج خبر 11/4/93)
«تایید نهایی بودجه تفصیلی سال 1392 دانشگاه پیام نور» (تاریخ درج خبر 17/3/93)
«نامه تقدیر و تشکر» (تاریخ درج خبر 31/2/93)
« فرم عملکرد دوره های آموزشی» (تاریخ درج خبر 26/12/92)
«تایید نهایی موافقتنامه عمرانی شماره 30146554 » (احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای نیمه تمام آموزشی و کمک آموزشی) (تاریخ درج خبر 21/11/92)
«جدول عملکرد 10 ماهه اعتبارات» (تاریخ درج خبر 13/11/92)
« فرم عملکرد عمرانی 10 ماهه» (تاریخ درج خبر 16/10/92)
1 2

 
     
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما