ریاست

1397/3/3 پنجشنبه

ریاست
 

دکتر سهراب مرادی
عضو هیأت علمی پیام نور استان کرمانشاه - استادیار رسمی
آدرس الکترونیکی :Moradi_4@pnu.ac.ir 
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی جنگلداری
 دانشگاه مازنداران سال 1378 لغایت 1382
 
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی جنگلداری
دانشگاه تهران سال 1382 لغایت 1384
 
دکتری مهندسی علوم جنگل (کاربرد پژوهش عملیاتی در مدیریت جنگل)
دانشگاه گیلان سال 1390 لغایت 1394
 
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی
1-      Moradi, S., Zobeiri, M. and Farshadfar, M. 2008. Evaluation of Using Systematic Random Sampling along with Forest Cruising Method in Caspian Forests-(Iran) (Case Study: Kheyrood-Kenar, Naushahr). American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sci, 4 (3), 354-361.
2-      Moradi, S. and Pahkideh, E. 2013. Studying the causes of changes in forest and non-forest land using RS & GIS (Case study: conventional territory of Joojar village-Kermanshah-IRAN). Life Science Journal, 10 (3s).
3-      Karami Khah, B, Maleki, A., Moradi, S., Hosaini, S.A., 2013. Studying the causes of landslides in LEILE basin area in Javanroud-Iran. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, Vol. 3, No. 12, p. 25-35.
4-      Moradi, S. 2015. Evaluation of systematic random sampling method for quantitative estimation of rare and thick trees in Caspian Forests. (Case study: Kheyroud-Kenar, Naushahr, Iran). Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, Vol. 6, No. 2, p. 289-296.
5-      Moradi, S., Pato, M. and Majidi, T. 2014. Investigation on physiographic condition of wild pistachio habitats in Zagros forests, Iran using GIS. International Journal of Agriculture Innovations and Research, Volume 3, Issue 2, 599-604.
6-      Moradi, S., Mohammadi Limaei, S., Khanmohammadi, M (2015): Calculation of sediment yield in the Zemkan river basin of Iran using analytical methods and GIS concept. Agriculture and Forestry, Vol. 61, Issue 2:7-22, Podgorica.
7-      Moradi, S., Mohammadi Limaei, S., Lohmander, P., Khanmohammadi, M (2017): Quantitative and financial evaluation of Non-timber forest products (case study: Zemkan basin forests, West of Iran). Journal of Forestry Research, Volume 28, Issue 2, pp 371–379.
8-      Moradi, S., Mohammadi Limaei, S (2017): Multi-objective game theory model and fuzzy programing approach for sustainable watershed management. Land Use Policy, Volume 71, pp 363–371.
9-      مرادی، سهراب، صالح محمودی و صیاد شیخی ئیلانلو (1394). زیستگاه‌های جنگلی مناسب برای حفاظت از سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus pallescens)  در غرب استان کرمانشاه. فصلنامه محیط زیست جانوری، 8 (2)، 40 - 33.
10- مرادی، سهراب، سلیمان محمدی لیمائی، پتر لوهمند و مهرداد خانمحمدی (1395). برآورد فرسایش و تولید رسوب با مدل EPM  در حوزه آبخیز زِمکان با استفاده از  GIS. مجله پژوهش های فرسایش محیطی، 5 : 1 (17)، 26 13.
11- مرادی، سهراب، صیاد شیخی ئیلانلو و انوشه کفاش (1396). زیستگاه‌های با مطلوبیت بالای دارکوب خالدار بزرگ (Dendrocopos major)، اولویتی برای حفاظت جنگلهای هیرکانی. فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، 9 (4)، 102 95.
12- مرادی، سهراب (1396). بررسی دانش، نگرش و رفتار مسئولانه زیست محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه. فصلنامه انسان و محیط زیست، 15 (4)، 98 87.
13- مرادی، سهراب و سلیمان محمدی لیمائی (1396). کاربرد مدل چند منظوره نظریه بازی ها برای بهینه سازی کاربری اراضی در حوزه آبخیز زمکان. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، پذیرش نهایی.
14- مرادی، سهراب (1397). ارزشگذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفه مراتع حوزه آبخیز زمکان با استفاده از روش هدونیک - استان کرمانشاه. فصلنامه انسان و محیط زیست، پذیرش نهایی.
 
مقالات چاپ شده در کنفرانس‌ها و سمینارها و همایش‌ها
1-      اقبال پاهکیده و مرادی، سهراب (1387). چالشهای جدی شهرهای کوچک اورامان از منظر توسعه شهری (مطالعه موردی شهر روانسر)، دومین همایش ملی جغرافیا.
2-      مرادی، سهراب و اقبال پاهکیده (1389). بررسی علل تغییرات کاربری اراضی جنگلی و غیر جنگلی با استقاده از RS و GIS  ( مطالعه موردی: سامانه عرفی روستای جوجار)، سومین کنفرانس ملی جغرافیا.
3-      مرادی، سهراب (1388). نقش اصلاح الگوی مصرف در بخش آموزش کشاورزی با رویکردی بر توسعه پایدار، اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف.
4-      مرادی، سهراب و محسن فرشادفر (1390). بررسی آماری شرایط فیزیوگرافیک رویشگاههای پسته وحشی در جنگلهای زاگرس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی - مطالعه موردی: جنگلهای منطقه ثلاث باباجانی. همایش ملی جنگلهای زاگرس مرکزی، قابلیت ها و تنگناها
5-      مرادی، سهراب و جلیل کرمی (1391). بررسی ساختار جنگلهای شهری شهر کرمانشاه با استفاده از داده های ماهواره آیکونوس. اولین همایش منطقه ای تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
6-      مرادی، سهراب و محسن فرشادفر (1391). بررسی نیازهای رویشگاهی و خصوصیات کمی و کیفی بنه در ارتباط با عوامل فیزیوگرافیک در جنگلهای زاگرس. مطالعه موردی: جنگلهای منطقه ثلاث باباجانی. اولین همایش منطقه ای تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
7-      مرادی، سهراب و سلیمان محمدی لیمایی (1392). ارزشگذاری تفرجگاهی پارک جنگلی طاق بستان کرمانشاه با استفاده از روش هزینه سفر منطقه ای. همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران.
8-      مرادی، سهراب و سلیمان محمدی لیمایی (1392). ارزشگذاری اقتصادی - تفرجی جاذبه های گردشگری طبیعی پارک جنگلی طاقبستان با استفاده از روش هزینه سفر منطقه ای. اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی.
9-      مرادی، سهراب، محمود زبیری و محمدرضا مروی مهاجر (1392). ارزیابی روش نمونه‌برداری منظم تصادفی در برآورد کمی درختان نادر و قطور جنگلهای شمال ایران ( مطالعه موردی : جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشهر ). اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی.
10- مرادی، سهراب (1392). بررسی نیازهای رویشگاهی بنه در ارتباط با عوامل ادافیک در جنگلهای زاگرس. مطالعه موردی: جنگلهای منطقه ثلاث باباجانی. اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار.
11- مرادی، سهراب، سلیمان محمدی لیمائی و مهرداد خانمحمدی (1393). برآورد فرسایش و تولید رسوب با مدلEPMدر حوزه آبخیز زِمکان با استفاده از  GIS. دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست.
12- مرادی، سهراب (1393). بررسی جایگاه آگاهی محیط زیستی معلمان آموزش ابتدایی مدارس شهرستان ثلاث باباجانی- استان کرمانشاه. دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی.
13- مرادی، سهراب (1393). بررسی دانش، نگرش و عملکرد زیست محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه. دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی.
14- مرادی، سهراب (1395). ارزشگذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفه مراتع حوزه آبخیز زمکان با استفاده از روش هدونیک - استان کرمانشاه. اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
 
طرحهای پژوهشی
1-      مرادی، سهراب (1388). بررسی تغییرات گستره جنگلهای زاگرس با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی : سامانه عرفی روستای جوجار – شهرستان ثلاث باباجانی. طرح پژوهش دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه.
2-      مرادی، سهراب (1390). تعیین مشخصه های کمی، پراکنش و سرانه فضای سبز شهری کرمانشاه با استفاده از داده های سنجش از دور و GIS . طرح پژوهش دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه.
3-      مرادی، سهراب (1390). بررسی نیازهای رویشگاهی و خصوصیات کمی و کیفی بنه (پسته وحشی) در جنگلهای شهرستان ثلاث باباجانی (استان کرمانشاه). طرح پژوهش دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه.
4-      مرادی، سهراب (1392). ارزشگذاری تفرجگاهی پارک طاق بستان شهر کرمانشاه با استفاده از روش هزینه سفر منطقه ای طرح پژوهش دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه.
5-      مرادی، سهراب (1392). بررسی مدل های ای پی ام و پسیاک برای برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز زمکان. طرح پژوهش دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه.
6-      مرادی، سهراب (1394). انتخاب لکه های جنگلی مناسب برای حفاظت از سنجاب ایرانی در شهرستان ثلاث باباجانی. طرح پژوهش دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه.
7-      مرادی، سهراب (1395). تعیین لکه‌های جنگلی ارزشمند برای حفاظت در جنگل‌های هیرکانی با استفاده ازگونه‌های شاخص (مطالعه موردی: جنگل‌های استان گلستان). طرح پژوهش دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه.
 
چاپ کتاب تخصصی
1-      مرادی، سهراب (1391). اصول علمی جنگلکاری (Growing Plantation Forests). انتشارات سروا .
2-      مرادی، سهراب و فرخ پورشکوری (1395). جنگلداری . انتشارات پیام نور .
 
سوابق فعالیتهای اجرایی
1-      سرپرست دانشگاه پیام نور واحد تازه آباد (ثلاث باباجانی) از 01/11/1386 لغایت 15/02/1395
2-      عضو شورای هم اندیشی و اتاق فکر دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
3-      عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان ثلاث باباجانی
4-      عضو انجمن کتابخانه­های عمومی شهرستان ثلاث باباجانی
5-      عضو کمیته دائم نهضت مطالعه مفید شهرستان ثلاث باباجانی
6-      عضو ستاد سیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی ثلاث باباجانی
7-      دبیر هیأت بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان ثلاث باباجانی
 
تقدیرنامه کشوری
1-      پژوهشگر برتر کشوری در دانشگاه پیام نور در سال 1396
 
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما