راهنمای استفاده از LMS و VC برای اساتید و دانشجویان
زمان: دوشنبه 23 شهريور 1394
مكان: راهنمای استفاده از LMS و VC برای اساتید و دانشجویان
برگزار كنندگان: راهنمای استفاده از LMS و VC برای اساتید و دانشجویان


راهنمای اساتید :
راهنمای استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی(LMS)
راهنمای استفاده از کلاس مجازی(VC)
راهنمای استفاده از ابزار تمرین در سامانه یادگیری الکترونیکی(LMS)
راهنمای دانشجویان :
راهنمای استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی(LMS) و کلاس مجازی(VC) دانشجویان
فیلم راهنمای استفاده از کلاس مجازی(VC) دانشجویان

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر