برای تست
دستور العمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نوبت شانزدهم سال 1395
دستور العمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال 1394 (تکمیل ظرفیت )
دستور العمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال 1394 (تکمیل ظرفیت )
دستورالعمل اجرائی نحوه ارائه درس به صورت معرفی به استاد مصوب 20 / 04 / 1394 شورای آموزشی دانشگاه حسب بخشنامه شماره 30424 / 3 / د  مورخ 24 / 06 / 1394
دستورالعمل ثبت نام کارشناسی  / سراسری سال 1394
دستور العمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دوره دکتری PH.D ( نیمه متمرکز )
دستور العمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال 1394 (( نوبت 15 ))
مجوز اخذ دو عنوان درسي بصورت معرفي به استاد + مجوز اخذ 8 واحد درسي در نيمسال تابستان
معادلسازي دروس گذرانده شده در حوزه هاي علميه
مغايرت سهميه و معدل كتبي ديپلم در آزمون هاي فراگير مقطع كارشناسي پيوسته دوره هاي 22- 23-24
الزام اخذ درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران براي كليه دانشجويان ورودي سال 91-92
بازگشت به تحصيل دانشجوياني انصرافي
سنوات مجاز تحصيل دانشجويان غير ايراني و تعيين تكليف ورودي هاي سال 85 و قبل از آن
عدم رعايت پيش نياز ، كف و سقف واحد دانش آموختگان
بخشنامه مهمان دائم  دانشجويان شاهد و ايثارگر
تبصره ماده 10
مدارك  دانشگاهي معتبر
افزايش سنوات دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد  شيوه آموزشي
مجوز ادامه تحصيل دارندگان مدرك معادل
1 2