اطلاعیه تحویل دانشنامه در اداره دانش آموختگان
دستور العمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نوبت شانزدهم سال 1395
دستور العمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال 1394 (تکمیل ظرفیت )
دستور العمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال 1394 (تکمیل ظرفیت )
دستورالعمل اجرائی نحوه ارائه درس به صورت معرفی به استاد مصوب 20 / 04 / 1394 شورای آموزشی دانشگاه حسب بخشنامه شماره 30424 / 3 / د  مورخ 24 / 06 / 1394
دستورالعمل ثبت نام کارشناسی  / سراسری سال 1394
دستور العمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دوره دکتری PH.D ( نیمه متمرکز )
دستور العمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال 1394 (( نوبت 15 ))
مجوز اخذ دو عنوان درسي بصورت معرفي به استاد + مجوز اخذ 8 واحد درسي در نيمسال تابستان
معادلسازي دروس گذرانده شده در حوزه هاي علميه
مغايرت سهميه و معدل كتبي ديپلم در آزمون هاي فراگير مقطع كارشناسي پيوسته دوره هاي 22- 23-24
الزام اخذ درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران براي كليه دانشجويان ورودي سال 91-92
بازگشت به تحصيل دانشجوياني انصرافي
سنوات مجاز تحصيل دانشجويان غير ايراني و تعيين تكليف ورودي هاي سال 85 و قبل از آن
عدم رعايت پيش نياز ، كف و سقف واحد دانش آموختگان
بخشنامه مهمان دائم  دانشجويان شاهد و ايثارگر
تبصره ماده 10
مدارك  دانشگاهي معتبر
افزايش سنوات دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد  شيوه آموزشي
مجوز ادامه تحصيل دارندگان مدرك معادل
1 2