نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
پیام بصیری مدیر نظارت و ارزیابی استان 08132545793
علی اصغر سراجیان مسئول نظارت و ارزیابی استان و مشاور حقوقی 08132545793