چارت سازمانی دانشگاه پیام نور پیرانشهرردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

ارسلان رحمن نژاد

سرپرست

12

2

احمد کرمانجی

مسئول امور اداری- مالی

13

3

علیرضا مهدیزاده

مسئول امور فرهنگی

15

4

غیاث الدین شیخی

مسئول آموزش

23

5

نشمیل آزموده

کارشناس آموزش

26

6

کاوه عابدیان

دبیرخانه

11

7

سید نورالدین عبداله زاده

کارشناس آموزش

24

8

خالد مرتضی

مسئول دانش آموختگان

25

9

سید عبدالعزیز کمالی

مسئول امور دانشجویی

21

10

بسیج دانشجویی

19

11

 

سرپرستی کلاس ها

21

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما