معرفی کارکنان حوزه ریاستکارشناسان حوزه ریاست :

مسئول دفتر : جناب آقای رضا عرفانی- مدرک کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
کارشناس دفتر : سرکار خانم طاهره برزویی - مدرک کارشناسی ارشد زیست

کارشناس بودجه  : سرکارخانم سمیه شریفی _ مدرک فوق لیسانس حسابداری

کارشناس مسئول روابط عمومی  : جناب آقای سید مهدی غفاری -  مدرک فوق لیسانس