*میان ترم  مبانی جامعه شناسی  با استاد خانم مرضیه پیروی مورخ 1/9/96 ساعت کلاسی برگزار میگردد .(تا آخر فصل هشتم )

*میان ترم اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی با استاد خانم مرجان بذله مورخ 13/9/96 در ساعت کلاسی  برگزار می گردد.

*میان ترم خلاقیت وحل مسائله وتفکر راهبردی  با استاد خانم گیتی همتی راد مورخ 30/8/96 در ساعت کلاسی (نصف کتاب )برگزار می گردد.

*میان ترم آمارواحتمالات با استاد آقای مهدی هاشم لو مورخ 22/9/96  ساعت 30/11برگزار می گردد.

*میان ترم آمارواحتمالات وکاربردآن در مدیریت 1 با استاد آقای مهدی هاشم لو مورخ 22/9/96  ساعت 10 برگزار می گردد.

*میان ترم ریاضیات وکاربردآن درمدیریت با استاد آقای مهدی هاشم لو مورخ 8/9/96  ساعت 15/8 برگزار می گردد.

*میان ترم سیستم های خرید وانبارداری وتوزیع با استاد آقای صوفی نیکمرد طهرانی مورخ 23/9/96 در ساعت کلاسی تا پایان فصل پنجم برگزار می گردد.

*میان ترم تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم  با استاد آقای صوفی نیکمرد طهرانی مورخ 9/9/96 در ساعت کلاسی تا پایان فصل هشتم برگزار می گردد.

*میان ترم تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی  با استاد آقای صوفی نیکمرد طهرانی مورخ 9/9/96 در ساعت کلاسی تا صفحه 130 برگزار می گردد.

*میان ترم ریاضیات پایه ومقدمات آمار1  با استاد خانم الهام رحمتی مورخ 20/9/96 ساعت 30/8 برگزار می گردد.

*میان ترم اصول حسابداری 2 با استاد خانم سمانه کوشا مورخ 14/9/96 ساعت 12-10 از کلیه مطالب تدریس شده برگزار می گردد.

*میان ترم اصول حسابداری 1 با استاد خانم سمانه کوشا مورخ 14/9/96 ساعت 13-12از کلیه مطالب تدریس شده برگزار می گردد.

*میان ترم مدیریت اسلامی پیشرفته با استاد آقای علی نوروزی مورخ 02/09/96 ساعت 14-30/12 برگزار می گردد.

*میان ترم مبانی مدیریت دولتی 2با استاد آقای علی نوروزی مورخ 02/09/96 ساعت 14-30/12 برگزار می گردد.

*میان ترم کارآفرینی با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 21/9/96 ساعت 10صبح فصول 1-3 برگزار می گردد.

*میان ترم مبانی مدیریت بازرگانی  با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 21/9/96 ساعت 10صبح فصول 1-2-3-4برگزار می گردد.

*میان ترم تجارت الکترونیک 1با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 21/9/96 ساعت 10صبح فصول 1-2برگزار می گردد.

*میان ترم تجارت الکترونیک 2با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 21/9/96 ساعت 10صبح فصول7-6برگزار می گردد.

*میان ترم  بازاریابی بین الملل بااستاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 26/9/96 ساعت 11صبح فصول 1-3-5برگزار می گردد.

*میان ترم روابط صنعتی با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 21/9/96 ساعت 11صبح فصول 1-2برگزار می گردد.

*میان ترم سازماندهی واصلاح تشکیلات روش ها با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 21/9/96 ساعت 10صبح فصول 1-2-3برگزار می گردد.

*میان ترم مبانی برنامه ریزی پیشرفت وعدالت با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 26/9/96 ساعت 10صبح فصول 1-2برگزار می گردد.

*میان ترم سازمان های پولی ومالی اسلامی وبین المللی با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 26/9/96 ساعت 10صبح فصول 1-2برگزار می گردد.

*میان ترم مدیریت منابع انسانی با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 26/9/96 ساعت 10صبح فصول 1-2-3-4-5برگزار می گردد.

*میان ترم طرح ریزی وتعمیرات ونگهداری با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 21/9/96 ساعت 11صبح فصول17-23برگزار می گردد.

*میان ترم سیستم های اطلاعات مدیریت رشته بازرگانی وصنعتی با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 26/9/96 ساعت 11صبح فصول 1-2-3برگزارمی گردد.

*میان ترم سیستم های اطلاعات مدیریت رشته دولتی  با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 26/9/96 ساعت 11صبح بخش اول کتاب برگزارمی گردد.

*میان ترم مدیریت بازاریابی  با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 26/9/96 ساعت 11صبح فصول 1-2-3-4برگزار می گردد.

*میان ترم آماروکاربردآن درمدیریت 2 با استاد آقای علی نوروزی مورخ 30/9/96 ساعت 10صبح برگزار می گردد.

*میان ترم مدیریت رفتارسازمانی با استاد خانم معصومه صفریان مورخ 21/9/96 ساعت 10صبح کل کتاب برگزار می گردد.

*میان ترم مدیریت رفتارسازمانی با استاد خانم معصومه صفریان مورخ 21/9/96 ساعت 10صبح کل کتاب برگزار می گردد.

*میان ترم مبانی سازمان ومدیریت با استاد خانم معصومه صفریان مورخ 21/9/96 ساعت 15/8صبح کل کتاب برگزار می گردد.

*میان ترم مدیریت تحول سازمانی با استاد آقای احسان اسمعیل پور آخرین جلسه ساعت کلاسی فصل بهبودوبازسازی سازمان برگزار می گردد.

*پیرواطلاعیه قبلی میان ترم اصول حسابداری 1و2 با استاد خانم سمانه کوشا از روز سه شنبه مورخ 14/9/96 به تاریخ 21/9/96 انتقال یافت.اصول حسابداری 2ساعت 12-10 اصول حسابداری 1 ساعت13-12

*میان ترم دروس استادخانم فردوس صابرماهانی درجلسه آخردر ساعت کلاسی  به شرح ذیل می باشد:

-حقوق اساسی (نیمه اول کتاب )
-حقوق اداری (نظارت قضایی -اعمال اداری-اموال وثروتهای عمومی)
-حقوق بازرگانی (شرکتهای تجاری)
*میان ترم اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی با استاد خانم مرجان بذله مورخ 20/9/96 در ساعت کلاسی برگزار می گردد. 

*میان ترم کلیه دروس استاد آقای رسول باباعلی مورخ 23/9/96 درساعت کلاسی برگزار می گردد میان ترم درس زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت مورخ 23/9/96 ساعت 30/11 برگزار می گردد.

*میان ترم درس زبان تخصصی 1و2 با استاد خانم زهره نصیری دهقان مورخ 25/9/96 درساعت کلاسی برگزار می گردد.

*میان ترم بهره وری وتجزیه وتحلیل درسازمان وصنعت با استاد آقای مصطفی شیخلر مورخ 25/9/96 ساعت 15/8 برگزار می گردد.

*میان ترم کلیه دروس استاد آقای امیر حسین صادقی آخرین جلسه درساعت کلاسی برگزار می گردد.


*میان ترم ریاضی 2 با استاد حبیب اله نصیری مورخ 26/9/96 ساعت 30/10 برگزار می گردد.

*میان ترم اصول حسابداری 3 با استاد آقای محمد فیروز دهقان مورخ 28/9/96 ساعت 17-15 برگزار می گردد.


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما