*میان ترم  مبانی جامعه شناسی  با استاد خانم مرضیه پیروی مورخ 26/02/97ساعت کلاسی برگزار میگردد .(تا آخر فصل هشتم )

*میان ترم ریاضیات پایه ومقدمات آمار1با استاد خانم الهام رحمتی روز دوشنبه 10/02/97 ساعت 30/9 برگزار می گردد.

*میان ترم آمارواحتمالات رشته حسابداری با استادآقای مهدی هاشم لو مورخ 10/02/97 ساعت 45/09 برگزار می گردد.

*میان ترم آمارواحتمالات وکاربرد آن درمدیریت 1 رشته مدیریت  با استادآقای مهدی هاشم لو مورخ 10/02/97 ساعت 30/11برگزار می گردد.

*میان ترم ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت رشته مدیریت با استادآقای مهدی هاشم لو مورخ 17/02/97 ساعت 45/09 برگزار می گردد.

*میان ترم  کلیه دروس استاد آقای محمد عباسی مورخ 06/02/97 درساعت کلاسی برگزار می گردد.

*میان ترم درس مباحث وچالشهای مدیریت دولتی با استاد خانم فرزانه کیانی دهکردی مورخ 19/02/97 در ساعت کلاسی برگزار می گردد.

*میان ترم درس مساله یابی وحل مسئله با استاد خانم فرزانه کیانی دهکردی مورخ 19/02/97 در ساعت کلاسی برگزار می گردد.

*میان ترم مدیریت کیفیت وبهره وری با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 18/02/97 ساعت 11 برگزار می گردد.(2فصل اول )

*میان ترم آشنایی با قوانین کسب وکار با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 18/02/97 ساعت 12برگزار می گردد.(صفحه 1 تاصفحه 51)

*میان ترم بازرگانی بین الملل با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 23/02/97 ساعت 11 برگزار می گردد.(3فصل اول )

*میان ترم تجارت الترونیک ورودی 94 وبعد ازآن با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 23/02/97 ساعت 10برگزار می گردد.(2فصل اول )

*میان ترم تجارت الکترونیک 1 با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 18/02/97 ساعت 10برگزار می گردد.(2فصل اول )

*میان ترم تجارت الکترونیک 2 با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 18/02/97 ساعت 10برگزار می گردد.(فصول 6و7)

* میان ترم بررسی اقتصادی طرحی صنعتی با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 23/02/97 ساعت 11 برگزار می گردد.(3فصل اول )

*میان ترم کارسنجی  با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 23/02/97 ساعت 11 برگزار می گردد.(3فصل اول )

*میان ترم بهره وری وتجزیه تحلیل  با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 18/02/97 ساعت 12برگزار می گردد.(2فصل اول )

*میان ترم مبانی روش تحقیق در مدیریت  با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 23/02/97 ساعت 30/9 صبح برگزار می گردد.(فصول 2-3-6 )

*میان ترم مدیریت منابع انسانی با استاد احسان اسمعیل مورخ 23/02/97 ساعت 30/10 برگزار می گردد.(5فصل اول )

*میان ترم سیستم های اطلاعاتی مدیریت رشته بازرگانی وصنعتی با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 23/02/97 ساعت 30/10 برگزار می گردد.(فصول 1-2-3)
*میان ترم سیستم های اطلاعاتی مدیریت رشته دولتی  با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 23/02/97 ساعت 30/10 برگزار می گردد.(بخش اول کتاب)

*میان ترم مبانی سازمان ومدیریت با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 18/02/97 ساعت 9صبح برگزار می گردد.(ازصفحه 1تا صفحه 154 )

*میان ترم درس فنون تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم با استاد آقای مصطفی شیخلرمورخ 24/2/97 ساعت کلاسی برگزار می گردد.(فصول 1-2-3-4-13)

*میان ترم درس کنترل پروژه با استاد آقای مصطفی شیخلرمورخ 24/2/97 ساعت کلاسی برگزار می گردد.(فصول 1-2-3-4)

*میان ترم مبانی مدیریت دولتی با استاد خانم معصومه صفریان مورخ 25/02/97 ساعت 8صبح کل کتاب برگزار می گردد.

*میان ترم مدیریت رفتار سازمانی  با استاد خانم معصومه صفریان مورخ 25/02/97 ساعت 10صبح برگزار می گردد.

*میان ترم سازمان دهی وتشکیلات وروش ها با استاد آقای دکتر سعید صادقیان مورخ 02/03/97 ساعت 8 صبح برگزار می گردد.(از اول تاصفحه 163)

*میان ترم زبان تخصصی 2 با استاد آقای دکتر سعید صادقیان مورخ 02/03/97 ساعت45/9 صبح برگزار می گردد.(فصل 1و2)

*میان ترم مدیریت تعاونی هابا استاد آقای دکتر سعید صادقیان مورخ 02/03/97 ساعت 11صبح برگزار می گردد.(فصل 2و3 )

*میان ترم روابط کاردر سازمان با استاد آقای دکتر سعید صادقیان مورخ 02/03/97 ساعت 12 برگزار می گردد.(از اول تا فصل 6)

*میان ترم مبانی مدیریت دولتی با استاد خانم معصومه صفریان مورخ 01/03/97 ساعت کلاسی برگزار می گردد.

*میان ترم مدیریت رفتارسازمانی با استاد خانم معصومه صفریان مورخ 01/03/97 ساعت کلاسی برگزار می گردد.

*میان ترم ریاضیات پایه با استاد آقای حبیب اله نصیری مورخ 31/02/97 ساعت کلاسی رشته بازرگانی فصول 1-2-3 برگزار می گردد.

*میان ترم درس حسابرسی 1و2 با استاد خانم صفیه محمدی گلشادمورخ 03/03/97 در ساعت کلاسی برگزار می گردد.

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما