پیش شماره استان خراسان جنوبی: 056
ردیف
مرکز/واحد
تلفن
نمابر
کد پستی
پست الکترونیکی
آدرس پورتال اطلاع رسانی
آدرس
بيشتر
 
آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند- بلوار دانشگاه- دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی- ساختمان مرکزی
تلفن تماس:32202312 - 056  فاکس: 32202026 - 056 کد پستی: 9717434763
بيشتر