معرفی حوزه اداری


واحد اداری و پشتیبانی و رفاهیرئیس اداره امور اداری و پشتیبانی استان :آقای حمیدرضا رضایی امیدی دارای مدرک دکتر ادبیات
کارشناس علمی استان :سرکار خانم نرگس گرجی دارای مدرک  کارشناسی ارشد 
کارشناس اداری و کارگزینی: سرکار خانم ابومردانی دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات

کارشناس پشتیبانی: سرکار خانم الهه مومن زاده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

کارپرداز استان : جناب آقای جعفررحمانی دارای مدرک فوق دیپلم

انباردار استان : جناب آقای علی توسلی دارای مدرک ارشد کشاورزی