اعضای هیات علمی گروه هنر و معماری پیام نور استان همدان

ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرکز
1 خلیل گودرزی سروش مهندسی معماری همدان
2 دکتر امیر ساعد موچشی باستان شناسی همدان
3 ناصر مقدم پور طراحی صنعتی اسداباد
4 علیرضا فرهنگی خانقاه مهندسی معماری   رزن