كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

ادرس ایمیل اساتید بروزرسانی شده در تاریخ 9/4/95

نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل
رضوان نمدزن قاسم آبادی rezvan.ghasemabadi@gmail.com
هاشم کاظمی بیاتی hkbmailbox @ gmail. com
هما زرگر homazargar@yahoo.com
هاشم ونکی hashemv@yahoo.com
علی جعفری jafariali2011@gmail.com
محمد جهانشاهی m-jahanshahi56@yahoo.com
صمد یوسفی مشهور mashhoor672@yahoo.com
امین نوین aminnovin90@yahoo.com
فرود بیات بقائی bayat_forod@yahoo.com
فاطمه بربصره fbarbasreh@yahoo.com
لیلوفر همای نیکفر nikfar.project@gmail.com
فرشید رادفر radfarfarshid@hotmail.com
حمید محمدی andisheh83@gmail.com
مریم صدری m.sadri838@gmail.com
صادق امانی شلمزاری amani_sadegh@yahoo.com
مریم طاهری mt_1556@yahoo.com
محمدرضا درزی رامندی mohammadreza.ramandi@yhoo.com
جواد بهنام پور behnam_1395@yahoo.com
رضا گرجی gorjire@yahoo.com
رضا شمسی reza_bysh@yahoo.com
خدیجه کریمی kh_karimi5005@yahoo.com
مرتضی ساعدی ARAZSAEDI@YAHOO.COM
مهری لطفی lotfi.mehri58@gmail.com
مسلم رنجبر طرقی mranjbar@stu.yazduni.ac.ir
محمد قادری تفرشی TAFRESHI_83@YAHOO.COM
مهسا معزز moazezm@yahoo.com
فاطمه رحیمی rahimifateme48@gmail.com
علی کاظم پور ali_kazempour1204@yahoo.com
معصومه درویشی masomehdarvishi@gmail.com
سمیرا رضوانی بروجنی samirass2009@gmail.com
گیتی تپه رشی taperashi.g@gmail.com
محمدموسی اثنی عشری asnaashari17@gmail.com
آیت اله زنگی نژاد a.zn90@yahoo.com
محمود قلعه نوی GHALENOVI.M510@YAHOO.COM
علی تدین tadayyon.ali@ut.ac.ir
مجتبی زندوکیلی zandevakilipnu@gmail.com
شهرام ازوجی shahramazooji@gmail.com
سیده غزاله حسینی تهرانی tehrani_gh@yahoo.com
سیده رقیه سیدحسینی roghayeh.hosseini89@gmail.com
سمانه فیضی feizi.samaneh@yahoo.com
راضیه فریدی rfaridi@yahoo.com
زینب محمدی mohammadizb@yahoo.com
فاطمه کریمی karimi.f63@gmail.com
زهرا صفایی مجد nastaran.safaei.m@gmail.com
مهدی توسلی mehditavasoli1349@yahoo.com
مانی یوسفی MANIUSEFI@YAHOO.COM
عاطفه شمسی ashams1986@yahoo.com
مراد حاصل صحرائی sahraeimorad90@gmail.com
شاپور منصورسمایی somasamaei@yahoo.com
محمد مهدی مخبریان نژاد mohagheghejavan65@yahoo.com
مجتبی جعفری mjafari1001@gmail.com
فاطمه محبی fatememohebi987@gmail.com
مریم سرود maryam.sorood@yahoo.com
مهسا یادگاری mahsa.yadegari5228@gmail.com
ریحانه رشیدی r.rashidi2014@yahoo.com
علی تیموری soran.teimoori@gmail.com
محمد حجی آبادی m.hajiabadi2016@gmail.com
راحله پاپلی میبدی raheleh.meibodi@gmail.com
مرضیه نوروزپور marziehnorozpour@yahoo0com
فروزان ضرابیان fzarabian@yahoo.com
زهرا علی بخشی zahrakhodai@yahoo.com
بيشتر