اعضاء شورای المپیاد

.

اعضاء دبیرخانه سیاستگذاری المپیاد رباتیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

عنوان علمی،اداری

1

دکتر مجیدصفاری نیا

رئیس شورا

مدیر کل امور دانشجویان

2 دکتر علی خداشاهی

دبیر شورا

رئیس اداره تولیدات دانشجویی و نخبگان علمی

3

دکتر احمد فراهی

عضو شورا

هیئت علمی از گروه کامپیوتر

4

دکتر محمد هادی معظم

عضو شورا

هیئت علمی از گروه الکترونیک

5

دکتر عبدالله اسکندری

عضو شورا

هیئت علمی از گروه مکانیک

6

مهندس محمد سلیمانی تبار

عضو شورا

هیئت علمی از گروه کامپیوتر

7

دکتر مجید انجیدنی

عضو شورا

هیئت علمی ازگروه کامپیوتر

8

مهندس سید علیرضا محمد زاده

عضو شورا

نماینده استان برگزار کننده المپیاد دوره قبل

9

مهندس  محمد  ذهابی

عضو شورا

نماینده استان برگزار کننده المپیاد دوره آتی

10

دکتری رسول شاهسونی

عضو شورا

فارغ التحصیل رشته مکاترونیک

11

مهندس سعید قنبری

عضو شورا

فارغ التحصیل رشته کامپیوتر

 

بيشتر