*میان ترم معادلات دیفرانسیل با استاد خانم مریم کلانتری مورخ 12/9/96 از مباحث معادلات مرتبه اول ودوم در ساعت کلاسی برگزار می گردد.

*میان ترم محاسبات عددی با استاد خانم مریم کلانتری مورخ 19/9/96 فصول 2-3-4 در ساعت کلاسی برگزار می گردد.

*میان ترم شناسایی گیاهان مرتعی با استاد خانم دکتر زهرا حسینی سیس مورخ 4/9/96 در ساعت کلاسی فصل 5و6 برگزار می گردد.

*میان ترم زراعت عمومی با استاد خانم دکتر زهرا حسینی سیس مورخ 4/9/96 در ساعت کلاسی فصل 11وعلف های هرزبرگزار می گردد.

*میان ترم زبان تخصصی با استاد خانم دکتر زهرا حسینی سیس مورخ 4/9/96 در ساعت کلاسی درس های 1تا5برگزار می گردد.

*میان ترم باغبانی عمومی با استاد خانم دکتر زهرا حسینی سیس مورخ 4/9/96 در ساعت کلاسی صفحه 54تا68 و105تا112برگزار می گردد.

*میان ترم طراحی منظره وچشم اندازبا استاد خانم دکتر زهرا حسینی سیس مورخ 4/9/96 در ساعت 10 صفحه 1تا100برگزار می گردد.

*میان ترم طراحی باغ وپارک با استاد خانم دکتر زهرا حسینی سیس مورخ 4/9/96 در ساعت 10 فصل 4برگزار می گردد.

*میان ترم جنگلداری با استاد خانم دکتر زهرا حسینی سیس مورخ 4/9/96 در ساعت کلاسی صفحه 10تا60برگزار می گردد.

*میان ترم قوانین ومدیریت منابع طبیعی با استاد خانم دکتر زهرا حسینی سیس مورخ 4/9/96 در ساعت 10 فصل 2و3 یا ارائه کارکلاسی برگزار می گردد.

*میان ترم شناخت منابع طبیعی با استاد خانم دکتر زهرا حسینی سیس مورخ 4/9/96 در ساعت 13 تحویل ارائه هابرگزار می گردد.

*میان ترم بوم شناسی با استاد خانم دکتر زهرا حسینی سیس مورخ 4/9/96 در ساعت 13 فصل 1-3-4-5برگزار می گردد.

*میان ترم روش تحقیق در منابع طبیعی با استاد خانم دکتر زهرا حسینی سیس مورخ 4/9/96 در ساعت 10 صفحه 20تا100برگزار می گردد.

*میان ترم ریاضی 1 با استاد خانم الهام رحمتی مورخ 13/9/96 تاسر انتگرال در ساعت کلاسی برگزار می گردد.

*میان ترم ریاضی 2 با استاد خانم الهام رحمتی مورخ 20/9/96  در ساعت 30/8برگزار می گردد.

*میان ترم ریاضی 2 با استاد آقای حبیب اله نصیری  مورخ 19/9/96  در ساعت 11برگزار می گردد.(فصول 6-7)

*میان ترم بازاریابی ومدیریت بازار  با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 26/9/96 ساعت 11صبح فصول 1-2-3-4 برگزار می گردد.

*میان ترم کاربرد کامپیوتردر اقتصاد کشاورزی با استاد آقای مهندس رضا خلج مورخ 12/9/96 ساعت 15 می باشد .

*میان ترم آشنایی با نرم افزارهای تخصصی با استاد آقای مهندس رضا خلج مورخ 12/9/96 ساعت 15 می باشد .

*میان ترم اقتصادکلان 1و2 با استاد آقای علی محبی مورخ 20/9/96 ساعت 30/14 تاپایان فصل 4 برگزار می گردد.

*میان ترم فیزیک 1و2 با استاد خانم مائده رفیع زادگان مورخ 20/9/96 ساعت 10صبح برگزار میگردد.بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما