نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
ایرج فیروزفر مدیر امور آموزش استان 08132546847
زهرا رضایی کارشناس خدمات آموزشی داخلی 150
علی قیاسوند کاربر ارشد گلستان داخلی 140
هانیه منطقی کارشناس خدمات ( صدور تاییدیه تحصیلی) داخلی 140
فروغ میرزایی کارشناس دانش آموختگان داخلی 113
وسیمه اصفهانی کارشناس دانش آموختگان داخلی 113
زهرا متینی صدر کارشناس دانش آموختگان داخلی 113
حبیب اله حمیدی نکو کارشناس دانش آموختگان داخلی 153
شیما عطار کارشناس امور اساتید و حق التدریس 08132545797

شماره تلفن های تماس با استان 3-08132546841