نخبگان استان قم

.


 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان قم

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

4

4

2

1

1

-

2

4

3

4

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان قم از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

4

 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان قم

نام و نام خانوادگی

 

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

رحمت اله علی رحیمی

 

قم

ارشد اخلاق اسلامی

مولف

سعید صادقی

 

قم

حقوق

پژوهشگر

بوعلی ابرقوی

 

 

مدیریت اجرایی

مخترع

حمید بنی حسنی

 

قم

مهندسی صنایع

مبتکر

علی عرب خراسانی

 

قم

 

مخترع

مهدی عبادی راد

 

قم

IT

مخترع

عبدالهادی مطهری

 

قم

مدیریت اجرایی

پژوهشگر

معصومه السادات حسینی

 

قم

مدیریت پروژه

پژوهشگر

 

بيشتر