پیام نور آق
معرفی مسئول امور اداری مالی

نام مسئول مالی: آقای علی توسلی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی 
شماره تماس:34528553-017

************************************

کارشناس اداری: علی توسلی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 01734528553
 
     
[Part_Footer]