معرفی رشته ها
 

رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کاشان

علوم انسانی
فنی و مهندسی
علوم پایه
الهیات (گرایش های علوم قرآن و حدیث
فقه و مبانی حقوق
فرهنگ و تمدن - ادیان و عرفان )
مهندسی کامپیوتر
آمار و کاربردها
حقوق
مهندسی صنایع
ریاضی کاربردی
روانشناسی
مهندسی برق - مخابرات
علوم کامپیوتر
زبان و ادبیات فارسی
مهندسی معماری
زبان و ادبیات انگلیسی
مهندسی مدیریت پروژه
زبان و ادبیات عربی
حسابداری
مدیریت صنعتی
 
مدیریت جهانگردی
(جهانگردی) (گردشگری)
مدیریت دولتی
علم اطلاعات و دانش شناسی
علوم سیاسی
روابط عمومی

رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز کاشان
الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث
الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق
نهج البلاغه - گرایش اصول دین ومعارف علوی

نهج البلاغه - گرایش اخلاق وتربیت فردی واجتماعی

نهج البلاغه - گرایش اجتماعی، سیاسی وحقوق عمومی

تاریخ تشیع


بيشتر