نخبگان استان لرستان

 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان لرستان

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

7

3

2

8

5

-

-

-

2

2

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان لرستان از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

-

-

2

-

1

1

2

1

-

-

-

7

  

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان لرستان

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

احسان حکمتی

بروجرد

مدیریت اجرایی

مخترع

حسین یاری فر

خرم آباد

الکترونیک

مبتکر

روح الله حسینی

بروجرد

مدیریت

مولف

علی محمدی روز بهانی

بروجرد

کامپیوتر

مخترع

حسین ایازی

درود

عمران

مبتکر

یگانه فیالوند

درود

عمران

مبتکر

فاطمه ارکیان

درود

عمران

مبتکر

میثم رجبی

درود

عمران

مبتکر

بهزاد جودکی

درود

عمران

مبتکر

سجاد کولیوند

درود

عمران

مبتکر

علی میر نژاد

درود

عمران

مبتکر

محمد قاسمی

درود

عمران

مبتکر

شهرام فارابی

خرم اباد

کامپیوتر

مخترع