نخبگان استان کردستان

.
 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان کردستان

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

1

1

7

3

1

-

-

-

5

-

 

 

 


دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان
کردستان

نام و نام خانوادگی

 

مرکز

عنوان

آرمان قوامی  

 

سنندج

میتکر

زهرا احمدی

 

سنندج

مترجم

طیبه احمدی

 

سنندج

مولف

تیمور قادری

 

سنندج

نخبه هنری

لقمان فتح الهی

 

سنندج

مبتکر

رامین کریمی

 

سنندج

مخترع

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان کردستان از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1