كوچك يا بزرگ كردن بخش :.میان ترم الهیات- ارشد
*میان ترم تاریخ حدیث با استادخانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشار مورخ 17/9/96 ساعت 10برگزار میگردد.

* میان ترم کلیه دروس آقای دکتر محمد ولی اسدی مورخ 17/09/96 در ساعت کلاسی برگزار میگردد.
*میان ترم دروس استاد آقای دکتر فرهاد محمدی نژادپاشاکی به شرح ذیل می باشد:

-روشهای تفسیری مورخ 23/9/96 ساعت 30/8 تاصفحه 110 جلد2 سرمنشاءاسرائیلیات
-علوم قرآنی 1 مورخ 23/9/96 ساعت 9 تا بحث مکی ومدنی صفحه 181
-مکاتب وروشهای تفسیری مورخ 23/9/96 ساعت 30/9 تاصفحه 209 سعید بن جبیر
-فقه الحدیث مورخ 23/9/96 ساعت 10 تاصفحه 209 بخش سوم موانع فهم حدیث
-درایه الحدیث مورخ 23/9/96 ساعت 30/10 تاصفحه 224 بحث مقلوب
-علوم قرآنی 2مورخ 23/9/96 ساعت 11 تافصل چهارم اقسام معنای کلام
-مفردات قرآن 2 مورخ 23/9/96 ساعت 30/12 تامعناشناسی تدبردرقرآن کریم
-علوم قرآنی 3 مورخ 23/9/96 ساعت 13 تانسخ درقرآن
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما