اعضای هیات علمی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور استان همدان

ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرکز
1 ابراهیم مختاری نبی علم اطلاعات و دانش شناسی ملایر
2 دکتر حسین ذوالفقاری علوم تربیتی تویسرکان
3 دکتر حمید رضا اکبری کیا روانشناسی ملایر
4 دکتر مرجان بهزاد فر علوم تربیتی همدان
5 دکتر نصراله عرفانی روانشناسی  همدان
6 دکتر یداله خرم آبادی روانشناسی   کبودرآهنگ
7 دکترفریدون یزدانی علوم تربیتی نهاوند
8 زینب مقدم علوم تربیتی کبودراهنگ
9 دکتر مادح دستمرد علوم تربیتی بهار
10 مریم بخشش علوم تربیتی ملایر
11 مریم درویشی علوم تربیتی رزن
12 مهران رشیدی روانشناسی نهاوند