نخبگان استان چهار محال و بختیاری

.


 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

14

6

1

1

-

-

-

2

1

-

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

-

5

5

1

2

-

-

2

-

-

-

15


دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

محسن پور بصیرت

سامان

مهندسی صنایع

مخترع

لاله محمدیان

شهرکرد

ارشد ریاضی

پژوهشگر

شهاب احمدیان

فرخ شهر

مهندسی نرم افزار

مخترع

سعید سهرابی

شهر کرد

مهندسی صنایع

مخترع

سجاد قاسمی

بروجن

نخبه هنری

سمیرا صفری

فارسان

مهندسی کشاورزی

مخترع

محمد علیدوستی

شهرکرد

مهندسی صنایع

مخترع

حمید رضا رضوانی بروجنی

شهرکرد

مهندسی صنایع

مخترع

مهدیان

شهرکرد

مهندسی صنایع

مخترع

لاله محمدیان

شهرکرد

ریاضی

پژوهشگر