گردش کاری انجام امور فارغ التحصیلان

ترتیب

موضوع

اقدام  کننده

زمان انجام کار

1.       

پیگیری وصول تائیدیه تحصیلی مدارک تحصیلی

دانشجو از کارشناس

دو ترم قبل از فارغ التحصیلی

2.       

اصلاح مشخصات در سیستم گلستان در صورت تغییر یا ثبت اشتباهی

دانشجو از کارشناس

دو ترم قبل از فارغ التحصیلی

3.       

بررسی وضعیت شهریه دوره دانشپذیری (فقط دانشجویان ورودی فراگیر )

دانشجو از کارشناس

دو ترم قبل از فارغ التحصیلی

4.       

بررسی وضعیت شهریه دروس انتقالی-معادلسازی از سایر دانشگاهها

دانشجو از کارشناس

دو ترم قبل از فارغ التحصیلی

5.       

حذف دروس اضافی و خارج از سرفصل از کارنامه تحصیلی کلی

کارشناس رشته

دو ترم قبل از فارغ التحصیلی

6.       

دریافت کارنامه کلی و کارتکس و تکمیل آن

دانشجو از کارشناس

بعد از امتحانات و  ثبت نمرات در کارنامه کلی

7.       

تهیه نمودن مدارک مورد نیاز برای فارغ التحصیلی و تحویل به مسئول فارغ التحصیلان

دانشجو

بعد از امتحانات و  ثبت نمرات در کارنامه کلی

8.       

1.       کارنامه کلی تائید شده 2 سری

2.       کارتکس تائید شده توسط کارشناس

3.       تائیدیه تحصیلی آخرین مدرک

4.       اصل کارت دانشجوئی

5.       فرم تکمیل شده تسویه حساب

6. واریز مبلغ 60000 تومان (شصت هزار تومان) 

8.       همراه داشتن کلیه فیشهای واریز شهریه

9.       تمبر 1000 تومانی 2 عدد (قابل تهیه از بانک ملی)

10.    عکس 4Ï3 شش 6 عدد پشت نویسی شده

11.    کپی از تمام صفحات شناسنامه

12.    کپی از پشت و روی کارت ملی

13.    کپی از مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی(اصل مدارک)

14.    کپی از مدرک کاردانی در صورتیکه با مدرک کاردانی شکرت نموده اید.

15.    کپی از کارت پایان خدمت

16.      اسکن موارد زیر با حجم کمتر از 250 کیلو بایت وبا فرمت  jpg  و نامگذاری هر فایل با نام خود به صورت جداگانه روی سی دی(صفحه اول و توضیحات شناسنامه-روی کارت ملی- پشت کارت ملی- اصل دیپلم اصل پیش دانشگاهی- رسید تاییدیه پیش-  رسید تاییدیه دیپلم کارت پایان خدمت یا معافیت(درصورت نداشتن رسید اصل تاییدیه از کارشناس تحویل گرفته و اسکن شود)درصورت داشتن مدرک کاردانی یا کارشناسی اصل آن نیز اسکن شود.

 

 

 

 

 

دانشجو

 

 

 

بعد از ثبت نمرات در کارنامه کلی

 

 

 

به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد

9.       

دریافت پرونده از کارشناس رشته

مسئول فارغ التحصیلان

پس از تحویل مدارک توسط دانشجو

10.  

مراجعه بعدی جهت دریافت مدرک تحصیلی پس از وصول مدرک

دانشجو از کارشناس

زمان آماده شدن مدرک

 

بيشتر