نخبگان استان سمنان

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان سمنان

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

9

5

1

1

4

-

-

4

10

6

 

 


 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان سمنان  از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

3

1

-

3

1

1

-

-

-

-

-

-

9

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان سمنان

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

عباس دارابی فرد

سمنان

مخترع

فاطمه خواجه

دامغان

علوم اجتماعی

مولف و پژوهشگر

عالمه خواجه

دامغان

علوم اجتماعی

مولف و پژوهشگر

مریم عرب عامری

میامی

حسابداری

مخترع

رامین ملکی

دامغان

IT

مخترع

ملیحه زینلی

مجن

الهیات

مولف

اسماعیل امیدوار

گرمسار

مدیریت

مخترع

جواد خدمتی

دامغان

ریاضی

مخترع

سینا عربی

شاهرود

کامپیوتر

مخترع

پگاه میرزا پور

گرمسار

ارشد روانشناسی

مخترع

بيشتر