ارتباط تصویری و عکاسی

علمی هنر و معماری سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181210

ارتباط تصویری – گرایش ارتباط تصویری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

181214

ارتباط تصویری(مخصوص ورودیهای 95و بعد آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

181211

عکاسی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل از آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

181211

عکاسی(مخصوص ورودیهای 95و بعد آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

بيشتر