كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
مشخصات اعضای علمی

 

احمد بنیادی نایینی

مرتبه علمی : مربی

آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه پیام نور

رشته و گرایش تحصیلی :

زمینه های پژوهشی :

 

آدرس ایمیل :

 

علیرضا عرب بافرانی

مرتبه علمی : مربی

آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه پیام نور

رشته و گرایش تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

زمینه های پژوهشی :

 

آدرس ایمیل :

 

حسنعلی اخلاقی

مرتبه علمی : مربی

آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :

رشته و گرایش تحصیلی :

زمینه های پژوهشی :

 

آدرس ایمیل :

 

علی صلواتی

مرتبه علمی :دستیار آموزشی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :

رشته و گرایش تحصیلی :

زمینه های پژوهشی :

 

آدرس ایمیل :

 

زهرا صادقی

مرتبه علمی : استادیار

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :

رشته و گرایش تحصیلی :

زمینه های پژوهشی :

 

آدرس ایمیل :

 

مریم حسین زاده بافرانی

مرتبه علمی : مربی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی :

زمینه های پژوهشی :

 

آدرس ایمیل :

 

عاطفه حسنی بافرانی

مرتبه علمی : مربی

آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه پیام نور

رشته و گرایش تحصیلی :

زمینه های پژوهشی :

 

آدرس ایمیل :

 

فاطمه اسادات قریشی

مرتبه علمی : مربی

آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه پیام نور

رشته و گرایش تحصیلی :

زمینه های پژوهشی :

 

آدرس ایمیل :

 

آناهیتا متولی باشی نایینی

مرتبه علمی : مربی

آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه پیام نور

رشته و گرایش تحصیلی :

زمینه های پژوهشی :

 

آدرس ایمیل :

 

منصوره عشوریون

مرتبه علمی : مربی

آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه

رشته و گرایش تحصیلی :

زمینه های پژوهشی :

 

آدرس ایمیل :

 

پرستو هیئتیان نایینی

مرتبه علمی : مربی

آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه پیام نور

رشته و گرایش تحصیلی :

زمینه های پژوهشی :

 

آدرس ایمیل :

فرانک کاکانایینی

مرتبه علمی : مربی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه

رشته و گرایش تحصیلی :

زمینه های پژوهشی :

 

آدرس ایمیل :

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما