نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
طاهره رنجبردار مدیر مالی استان همدان 08132546848
زهرا حاتمی مسئول رسیدگی به اسناد و اعتبارات استان داخلی 181
سعید مهدوی پارسا مسئول حقوق و دستمزد استان 08132542455
فاطمه کوکائیان مسئول درامد و شهریه دانشجویی استان داخلی 141
زلیخا زهدی مسئول دریافت و پرداخت استان داخلی181
محمد ناصری امین اموال و انباردار داخلی111
عباس ابراهیمی کارپرداز داخلی 111
حسن زرین پور بایگانی امور مالی داخلی 182
علی آسیایی تنظیم حسابها داخلی 112

شماره تلفن های تماس با استان 3-08132546841