پیام نور آق
معرفی مسئول آموزش

نام: آقای رضا  پقه
تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: علوم سیاسی
شماره تماس: 34527002-017
 
     
[Part_Footer]