معرفی مسئول فرهنگی
                     نام: بهروز بیژه

                     تحصیلات: لیسانس

                     رشته :مدیریت دولتی
 
                     شماره تماس:01734528553
 
     
[Part_Footer]