كوچك يا بزرگ كردن بخش :.پیام ریاست استان گیلان

در راستای عمل به رهنمود حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت وگسترش فرهنگ بصیرت دربین جوانان وبه منظور تبیین و ترویج رهنمود معظم له ، دانشگاه پیام نوراستان گیلان افتخاردارد با الهام از پیام ارزشمند مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 90 به سال جهاد اقتصادی با همتی مضاعف ودرجهت منویات مقام معظم رهبری گام برداشته و با اجرای فعالیتهای موثر دربخش های مختلف و درجهت توسعه روزافزون دانشگاه اقدامات موثری انجام دهد. با توجه به شعار دانشگاه آموزش برای همه کس ، همه جا وهمه وقت وبا توجه به گستره وسیع دانشگاه پیام نور دراستان گیلان و اشتغال به تحصیل بیش از سی و پنج هزار دانشجو دراین دانشگاه ضرورت دارد دانشگاه با فراهم نمودن امکانات لازم در جهت تامین برنامه های مناسب برای ارتقاء وحضور گسترده جامعه دانشگاهی فرهیخته استان اقدام نموده ، تا درراستای این فعالیتهای موثر زمینه های گسترش وتعمیق بصیرت در بین دانشجویان ونشرآن درجامعه فراهم آید. دانشگاه پیام نور استان گیلان افتخاردارد به منظور تربیت دانشجویان متعهد، آگاه و توسعه یافته ودستیابی به اهداف عالیه فرهنگی با برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی حول محورهای نماز، قرآن ، مهدویت وعفاف وحجاب گام های مهمی را درحوزه دانشگاه بردارد .
دانشگاه پیام نور استان گیلان در حال حاضر با 18 مرکز و واحد دانشگاهی، 35000 دانشجو در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و 90 عضو هیات علمی با استفاد از سیستم آموزش نیمه حضوری و مجازی نقش مهمی را در توسعه تحصیلات تکمیلی در سطح استان ایفا می نماید. در همین راستا و به منظور تربیت دانشجویان متعهد، آگاه و دستیابی به اهداف عالیه علمی، آموزشی و براساس سیستم " آموزش ازراه دور" و با توجه به سرعت ، دقت و فراگیر بودن این آموزش منحصر به فرد و استقبال همگانی برای تحصیل در این نظام آموزشی و نیاز به طراحی سیستم های کیفی جدید و فعالیت در بخش های مجازی و سایبری و نیل به شعار دانشگاه " آموزش برای همه، همه جا و همه وقت" لازم است تا با تعریف و لحاظ روش های نوین آموزشی در جهت توسعه و ارتقای کیفی گام برداشت. و بی شک اجرای روشها و ایده های جدید در توسعه آموزش همگانی موجبات توسعه کیفی دانشگاه و تربیت دانشجوی متعهد و توسعه یافته را فراهم خواهد نمود.