تاریخچه دانشگاه پیام نور آق قلا
دانششگاه پیام نور آق قلا در سال 1386 با 6 رشته (حسابداری-مدیریت دولتی-مدیریت بازرگانی-مدیریت صنعتی -علوم اقتصادی- مدیریت جهانگردی ) آغاز به فعالیت نمود. این دانشگاه در بدو تاسیس حدود 2 سال بصورت

هیات موسسی اداره می شد . در حال حاضر این واحد دانشگاهی با 9 رشته و حدود 900 فارغ التحصیل به فعالیت خود ادامه می دهد .
 
     
[Part_Footer]