نخبگان استان ایلام

.


 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان ایلام

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

20

7

2

1

-

-

-

-

1

2

 

 

  

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان ایلام  از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

-

-

1

7

12

-

-

-

-

-

-

20


دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان ایلام

نام و نام خانوادگی

 

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

فاطمه  چوب بر

 

ایلام

شیمی

مخترع

مجید موسی نژاد

 

ایلام

شیمی

مخترع

بشری امینی

 

ایلام

شیمی

مخترع

محمد رضا نجفی

 

ایلام

شیمی

مخترع

اکرم عباسی

 

ایلام

شیمی

مخترع

زینب محمدی

 

ایلام

شیمی

مخترع و مبتکر

محمد مهدی رجبی نژاد

 

ایلام

شیمی

مخترع