كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
-

اخذ معافیت تحصیلی

 

دانشجویان آقا در صورت نداشتن کارت پایان خدمت ،جهت دریافت معافیت تحصیلی باید در هنگام ثبت نام فرم درخواست معافیت تحصیلی را تکمیل نمایند و این فرم پس از الصاق عکس و مهر شدن، توسط دانشجو به پلیس + 10 تحویل داده میشود تا جوابیه آن از نظام وظیفه به دانشگاه مسترد گردد.

اینگونه دانشجویان در هنگام ثبت نام نباید بیش از یکسال از تاریخ دریافت مدرک پیش دانشگاهی شان گذشته باشد.

معافیت تحصیلی که دبیرستان برای این دانشجویان از نظام وظیفه دریافت نموده است برای ادامه تحصیل در دانشگاه کافی نبوده و دانشجویان پذیرفته شده نباید به آن اکتفا کنند.

سال مشمول شدن : سال تولد دانشجو + 18

سال اعزام : سال تولد دانشجو + 19  می باشد، که در صورت عدم ارسال دفترچه  و دریافت برگ سبز از نظام وظیفه درفرجه یکساله فراغت از دبیرستان معافیت تحصیلی به ایشان تعلق نمی گیرد.

بيشتر