معرفی ریاست

                                                                            

ریاست استان: جناب آقای دکتر سیدبهروز نهضتی  دارای مدرک دکترا علوم اقتصادی