كوچك يا بزرگ كردن بخش :.میان ترم مدیریت- ارشد
*امتحان میان ترم نظریه وفرآیند تحول سازمان -نظریه ها وفرآیند ارتباطات سازمانی -مدیریت تحول وبهبود سازمانی در بخش دولتی با استاد آقای دکتر شمس الدین نیک منش مورخ 8/9/96 در ساعت کلاسی نصف کتاب  برگزار می گردد.چنانچه دانشجویان فعالیت کلاسی هم داشته باشند باید دراین جلسه گزارش پیشرفت را ارائه دهند.

*امتحان میان ترم آماروکاربردآن درمدیریت با استادآقای مهدی هاشم لو مورخ 29/9/96 ساعت 15/8 برگزار می گردد.

*امتحان میان ترم نظریه های خط مشی گذاری عمومی با استادآقای دکتر بهمن موذن مورخ 03/09/96 در ساعت کلاسی از 6فصل اول کتاب برگزار می گردد.

*میان ترم تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی  با استاد آقای صوفی نیکمرد طهرانی مورخ 9/9/96 در ساعت کلاسی تا صفحه 130 برگزار می گردد.

*امتحانات میان ترم استاد خانم دکتر الهام صادقی  به شرح زیر می باشد:
مالیه عمومی تا آخر فصل چهارم در تاریخ
10/9/96اقتصاد بخش دولتی فصول 2، 3، 4، 5 در تاریخ 24/9/96
تصمیم گیری در مسائل مالی تا آخر فصل پنجم در تاریخ 10/9/96مدیریت امور شهری و روستایی: کتاب مدیریت روستایی در ایران تا صفحه 93. کتاب مدیریت حکمروایی شهری تا آخر فصل 3 در تاریخ 24/9/96

*میان ترم مدیریت منابع انسانی با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 26/9/96 ساعت 10صبح فصول 1-2-3-4-5برگزار می گردد.

*میان ترم مدیریت رفتارسازمانی با استاد خانم معصومه صفریان مورخ 21/9/96 ساعت 10صبح کل کتاب برگزار می گردد.

*میان ترم مبانی سازمان ومدیریت با استاد خانم معصومه صفریان مورخ 21/9/96 ساعت 15/8صبح کل کتاب برگزار می گردد.
*میان ترم کلیه دروس استادآقای دکترغلامرضا سالارکیا جلسه آخر درهمان ساعت کلاسی برگزار می گردد.
*میان ترم کلیه دروس استادآقای دکترسعید صادقیان  جلسه آخر درهمان ساعت کلاسی برگزار می گردد.
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما