نخبگان استان زنجان

.


 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان زنجان

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

1

1

8

8

5

3

-

6

5

-

 

 

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان زنجان از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

 

 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان زنجان

نام و نام خانوادگی

 

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

محمد حیدری

 

زنجان

الهیات

مخترع

فریبا بابایی

 

قیدار

علوم اقتصادی

مبتکر

حسن نورکجوری

 

زنجان

ارشد شیمی

مولف و پژوهشگر

سعیده قدیمی

 

ابهر

زمین شناسی

پژوهشگر

مجتبی حسینی

 

زنجان

کامپیوتر

مبتکر

مهیا نژادیان

 

زنجان

 

مولف

سپیده سلیمی

 

زنجان

 

مولف

الهام صفری

 

زنجان

 

مولف

پریسا استجلو

 

زنجان

زیست شناسی

کارآفرین

صادق بیات

 

زنجان

 

مولف

ربابه بشیری

 

زنجان

شیمی

پژوهشگر

فریبا صدری

 

زنجان

شیمی

پژوهشگر

الناز امیر خانلو

زنجان

فیزیک

مبتکر

 

شهرام احمدی

 

زنجان

فیزیک

مبتکر

 

سعید کرزی زنجانی

 

زنجان

فیزیک

پژوهشگر

حسن مجلل

 

زنجان

فیزیک

پژوهشگر

 

 

بيشتر