پیام نور
ارتباط با دانشگاه

آدرس : شهرستان آق قلا: خیابان 30 متری خرمشهر روبه روی دژ 9 - جنب اداره منابع طبیعی- دانشگاه پیام نور واحد آق قلا -  کدپستی: 45181-49318
تلفن تماس:
ریاست (آقای یمرعلی
):   01734528551

آموزش ( آقای پقه)  :    34527002-017   

 امور مالی(آقای توسلی): 34528552-017   

امور فرهنگی( آقای بیژه) : 01734524485

دورنگار : 34524485-017

 
بيشتر
 
     
[Part_Footer]