اعضای هیات علمی رشته های علوم پایه دانشگاه پیام نور استان همدان

ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرکز
1 دکتر زهرا بقایی فر زیست شناسی   همدان
2 دکتر عباس امینی منش شیمی  همدان
3 دکتر علی حسین محمد ظاهری فیزیک همدان
4 دکتر زهرا رستمی شیمی همدان
5 دکتر حسن زارعی ریاضی همدان
6 دکتر امیر اثنی عشری زمین شناسی همدان
7 دکتر عباس ملکی شیمی تجزیه همدان
8 امیر حسین مروتی معز ریاضی ملایر
9 دکتر علیرضا میدانچی فیزیک  همدان
10 پیام بصیری ریاضی ملایر
11 علی ظفری ریاضی نهاوند
12 دکتر مهدی کیانی آمار نهاوند
13 نسترن زمانی زیست شناسی نهاوند
14 بهزاد یعقوبیان آمار اسداباد
15 عباس آمی سما شیمی  اسداباد
16 دکتریزدان محبی حسن آبادی زمین شناسی اسداباد
17 مزدک زبردست فیزیک اسداباد
18 فرزادراهپیمایی مغارنجرق ریاضی اسداباد
19 نعیمه دهقانی زیست شناسی اسداباد
20 حامد دانش پزوه زیست شناسی اسداباد
21 معصومه عربی خواه فیزیک کبودرآهنگ
22 سمیه جعفری ریاضی کبودرآهنگ
23 دکتر محمد حق گو شیمی   رزن
24 دکترسعید عظیمی شیمی  رزن
25 راضیه زارعی زیست شناسی رزن
26 مهتاب عسگری نعمتیان زیست شناسی بهار
27 سارا پوینده ریاضی بهار
28 دکتر سیما پیغمبری زمین شناسی بهار
29 دکتر علیرضا پور مسلمی ریاضی بهار
30 دکتر رضا گلبداغی شیمی معدنی تویسرکان
31 نفیسه پارسی مود ریاضی تویسرکان
32 آفاق یاوری زیست شناسی تویسرکان
33 سپیده عظیمی آمار رزن
34 سیده راضیه جعفری زمین شناسی اسدآباد